โรงเรียนบ้านนานิน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 24
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 3.70 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 0 5 0 2 68
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 6.49 % 0.00 % 2.60 % 88.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 3 0 6 0 3 92
ร้อยละ 2.88 % 0.00 % 5.77 % 0.00 % 2.88 % 88.46 %

104 : 3 , 0 , 6 , 0 , 3 , 92...2.88 , 0.00 , 5.77 , 0.00 , 2.88 , 88.46 = 12 : 11.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54%

Powered By www.thaieducation.net