โรงเรียนบ้านนานิน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 2 1 2 21
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 7.41 % 3.70 % 7.41 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 0 6 2 2 65
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 7.79 % 2.60 % 2.60 % 84.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 3 0 8 3 4 86
ร้อยละ 2.88 % 0.00 % 7.69 % 2.88 % 3.85 % 82.69 %

104 : 3 , 0 , 8 , 3 , 4 , 86...2.88 , 0.00 , 7.69 , 2.88 , 3.85 , 82.69 = 18 : 17.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31%

Powered By www.thaieducation.net