โรงเรียนบ้านนาโตง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 27
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 1 2 15 1 1 57
ร้อยละ 1.30 % 2.60 % 19.48 % 1.30 % 1.30 % 74.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 3 4 15 1 1 84
ร้อยละ 2.78 % 3.70 % 13.89 % 0.93 % 0.93 % 77.78 %

108 : 3 , 4 , 15 , 1 , 1 , 84...2.78 , 3.70 , 13.89 , 0.93 , 0.93 , 77.78 = 24 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net