โรงเรียนบ้านนาโตง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 25
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 2 8 3 1 62
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 10.26 % 3.85 % 1.28 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 3 3 9 4 2 87
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 8.33 % 3.70 % 1.85 % 80.56 %

108 : 3 , 3 , 9 , 4 , 2 , 87...2.78 , 2.78 , 8.33 , 3.70 , 1.85 , 80.56 = 21 : 19.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44%

Powered By www.thaieducation.net