โรงเรียนบ้านนาโตง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 3 2 3 2 24
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 5.41 % 8.11 % 5.41 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 3 3 6 3 6 48
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 8.70 % 69.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 6 6 8 6 8 72
ร้อยละ 5.66 % 5.66 % 7.55 % 5.66 % 7.55 % 67.92 %

106 : 6 , 6 , 8 , 6 , 8 , 72...5.66 , 5.66 , 7.55 , 5.66 , 7.55 , 67.92 = 34 : 32.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08%

Powered By www.thaieducation.net