โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 35
ร้อยละ 7.32 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 6 1 5 3 4 89
ร้อยละ 5.56 % 0.93 % 4.63 % 2.78 % 3.70 % 82.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 9 3 6 3 4 124
ร้อยละ 6.04 % 2.01 % 4.03 % 2.01 % 2.68 % 83.22 %

149 : 9 , 3 , 6 , 3 , 4 , 124...6.04 , 2.01 , 4.03 , 2.01 , 2.68 , 83.22 = 25 : 16.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.78%

Powered By www.thaieducation.net