โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 4 4 1 3 42
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 7.14 % 1.79 % 5.36 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 7 1 7 4 4 84
ร้อยละ 6.54 % 0.93 % 6.54 % 3.74 % 3.74 % 78.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 9 5 11 5 7 126
ร้อยละ 5.52 % 3.07 % 6.75 % 3.07 % 4.29 % 77.30 %

163 : 9 , 5 , 11 , 5 , 7 , 126...5.52 , 3.07 , 6.75 , 3.07 , 4.29 , 77.30 = 37 : 22.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70%

Powered By www.thaieducation.net