โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 3 4 4 1 4 38
ร้อยละ 5.56 % 7.41 % 7.41 % 1.85 % 7.41 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 7 2 9 4 4 81
ร้อยละ 6.54 % 1.87 % 8.41 % 3.74 % 3.74 % 75.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 10 6 13 5 8 119
ร้อยละ 6.21 % 3.73 % 8.07 % 3.11 % 4.97 % 73.91 %

161 : 10 , 6 , 13 , 5 , 8 , 119...6.21 , 3.73 , 8.07 , 3.11 , 4.97 , 73.91 = 42 : 26.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net