โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 4 4 4 0 4 38
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 7.41 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 7 2 8 4 4 82
ร้อยละ 6.54 % 1.87 % 7.48 % 3.74 % 3.74 % 76.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 11 6 12 4 8 120
ร้อยละ 6.83 % 3.73 % 7.45 % 2.48 % 4.97 % 74.53 %

161 : 11 , 6 , 12 , 4 , 8 , 120...6.83 , 3.73 , 7.45 , 2.48 , 4.97 , 74.53 = 41 : 25.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.47%

Powered By www.thaieducation.net