โรงเรียนวัดอัมพวัน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 17
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 1 6 3 5 57
ร้อยละ 4.00 % 1.33 % 8.00 % 4.00 % 6.67 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 4 3 6 4 5 74
ร้อยละ 4.17 % 3.13 % 6.25 % 4.17 % 5.21 % 77.08 %

96 : 4 , 3 , 6 , 4 , 5 , 74...4.17 , 3.13 , 6.25 , 4.17 , 5.21 , 77.08 = 22 : 22.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92%

Powered By www.thaieducation.net