โรงเรียนวัดอัมพวัน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 19
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 0 8 1 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.81 % 1.35 % 0.00 % 87.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 2 0 8 1 0 84
ร้อยละ 2.11 % 0.00 % 8.42 % 1.05 % 0.00 % 88.42 %

95 : 2 , 0 , 8 , 1 , 0 , 84...2.11 , 0.00 , 8.42 , 1.05 , 0.00 , 88.42 = 11 : 11.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58%

Powered By www.thaieducation.net