โรงเรียนวัดโหละคล้า (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 13
ร้อยละ 5.26 % 15.79 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 1 10 13 1 0 28
ร้อยละ 1.89 % 18.87 % 24.53 % 1.89 % 0.00 % 52.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 2 13 15 1 0 41
ร้อยละ 2.78 % 18.06 % 20.83 % 1.39 % 0.00 % 56.94 %

72 : 2 , 13 , 15 , 1 , 0 , 41...2.78 , 18.06 , 20.83 , 1.39 , 0.00 , 56.94 = 31 : 43.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.06%

Powered By www.thaieducation.net