โรงเรียนวัดโหละคล้า (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 17
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 1 2 11 0 0 37
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 21.57 % 0.00 % 0.00 % 72.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 54
ร้อยละ 5.63 % 2.82 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 76.06 %

71 : 4 , 2 , 11 , 0 , 0 , 54...5.63 , 2.82 , 15.49 , 0.00 , 0.00 , 76.06 = 17 : 23.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.94%

Powered By www.thaieducation.net