โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 57
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 54
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 88.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 5 2 3 0 0 111
ร้อยละ 4.13 % 1.65 % 2.48 % 0.00 % 0.00 % 91.74 %

121 : 5 , 2 , 3 , 0 , 0 , 111...4.13 , 1.65 , 2.48 , 0.00 , 0.00 , 91.74 = 10 : 8.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.26%

Powered By www.thaieducation.net