โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 0 1 2 1 31
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 2.70 % 5.41 % 2.70 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 3 2 3 3 3 65
ร้อยละ 3.80 % 2.53 % 3.80 % 3.80 % 3.80 % 82.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 5 2 4 5 4 96
ร้อยละ 4.31 % 1.72 % 3.45 % 4.31 % 3.45 % 82.76 %

116 : 5 , 2 , 4 , 5 , 4 , 96...4.31 , 1.72 , 3.45 , 4.31 , 3.45 , 82.76 = 20 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net