โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 104
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.59 % 0.00 % 0.00 % 95.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 18
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 145
ร้อยละ 1.27 % 0.00 % 6.37 % 0.00 % 0.00 % 92.36 %

133 : 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 127...0.00 , 0.00 , 4.51 , 0.00 , 0.00 , 95.49 = 6 : 4.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64%

Powered By www.thaieducation.net