โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 97
ร้อยละ 4.72 % 0.94 % 2.83 % 0.00 % 0.00 % 91.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 18
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 7 1 7 0 0 138
ร้อยละ 4.58 % 0.65 % 4.58 % 0.00 % 0.00 % 90.20 %

130 : 5 , 1 , 4 , 0 , 0 , 120...3.85 , 0.77 , 3.08 , 0.00 , 0.00 , 92.31 = 10 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80%

Powered By www.thaieducation.net