โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 32
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 74
ร้อยละ 2.41 % 2.41 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 89.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 23
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 4 2 7 1 0 129
ร้อยละ 2.80 % 1.40 % 4.90 % 0.70 % 0.00 % 90.21 %

118 : 3 , 2 , 6 , 1 , 0 , 106...2.54 , 1.69 , 5.08 , 0.85 , 0.00 , 89.83 = 12 : 10.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79%

Powered By www.thaieducation.net