โรงเรียนวัดโพธาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 2 4 0 2 17
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 16.00 % 0.00 % 8.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 6 4 10 0 4 45
ร้อยละ 8.70 % 5.80 % 14.49 % 0.00 % 5.80 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 6 6 14 0 6 62
ร้อยละ 6.38 % 6.38 % 14.89 % 0.00 % 6.38 % 65.96 %

94 : 6 , 6 , 14 , 0 , 6 , 62...6.38 , 6.38 , 14.89 , 0.00 , 6.38 , 65.96 = 32 : 34.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04%

Powered By www.thaieducation.net