โรงเรียนวัดโพธาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 3 3 3 2 11
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 12.00 % 12.00 % 8.00 % 44.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 2 13 13 2 0 43
ร้อยละ 2.74 % 17.81 % 17.81 % 2.74 % 0.00 % 58.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 5 16 16 5 2 54
ร้อยละ 5.10 % 16.33 % 16.33 % 5.10 % 2.04 % 55.10 %

98 : 5 , 16 , 16 , 5 , 2 , 54...5.10 , 16.33 , 16.33 , 5.10 , 2.04 , 55.10 = 44 : 44.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90%

Powered By www.thaieducation.net