โรงเรียนวัดโพธาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 3 3 2 1 13
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 12.00 % 8.00 % 4.00 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 6 7 12 4 3 45
ร้อยละ 7.79 % 9.09 % 15.58 % 5.19 % 3.90 % 58.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 9 10 15 6 4 58
ร้อยละ 8.82 % 9.80 % 14.71 % 5.88 % 3.92 % 56.86 %

102 : 9 , 10 , 15 , 6 , 4 , 58...8.82 , 9.80 , 14.71 , 5.88 , 3.92 , 56.86 = 44 : 43.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 43.14%

Powered By www.thaieducation.net