โรงเรียนวัดโพธาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 3 1 3 5 12
ร้อยละ 4.00 % 12.00 % 4.00 % 12.00 % 20.00 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 4 5 15 4 0 50
ร้อยละ 5.13 % 6.41 % 19.23 % 5.13 % 0.00 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 5 8 16 7 5 62
ร้อยละ 4.85 % 7.77 % 15.53 % 6.80 % 4.85 % 60.19 %

103 : 5 , 8 , 16 , 7 , 5 , 62...4.85 , 7.77 , 15.53 , 6.80 , 4.85 , 60.19 = 41 : 39.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 39.81%

Powered By www.thaieducation.net