โรงเรียนวัดโพธาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 21
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 1 1 8 1 8 59
ร้อยละ 1.28 % 1.28 % 10.26 % 1.28 % 10.26 % 75.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 2 2 9 2 9 80
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 8.65 % 1.92 % 8.65 % 76.92 %

104 : 2 , 2 , 9 , 2 , 9 , 80...1.92 , 1.92 , 8.65 , 1.92 , 8.65 , 76.92 = 24 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net