โรงเรียนบ้านห้วยไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 1 6 2 2 20
ร้อยละ 16.22 % 2.70 % 16.22 % 5.41 % 5.41 % 54.05 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 11 0 5 4 2 43
ร้อยละ 16.92 % 0.00 % 7.69 % 6.15 % 3.08 % 66.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 17 1 11 6 4 63
ร้อยละ 16.67 % 0.98 % 10.78 % 5.88 % 3.92 % 61.76 %

102 : 17 , 1 , 11 , 6 , 4 , 63...16.67 , 0.98 , 10.78 , 5.88 , 3.92 , 61.76 = 39 : 38.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24%

Powered By www.thaieducation.net