โรงเรียนบ้านห้วยไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 16 4 4 3 0 10
ร้อยละ 43.24 % 10.81 % 10.81 % 8.11 % 0.00 % 27.03 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 15 2 16 1 0 33
ร้อยละ 22.39 % 2.99 % 23.88 % 1.49 % 0.00 % 49.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 31 6 20 4 0 43
ร้อยละ 29.81 % 5.77 % 19.23 % 3.85 % 0.00 % 41.35 %

104 : 31 , 6 , 20 , 4 , 0 , 43...29.81 , 5.77 , 19.23 , 3.85 , 0.00 , 41.35 = 61 : 58.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65%

Powered By www.thaieducation.net