โรงเรียนบ้านห้วยไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 11 3 9 1 0 13
ร้อยละ 29.73 % 8.11 % 24.32 % 2.70 % 0.00 % 35.14 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 19 3 11 3 1 30
ร้อยละ 28.36 % 4.48 % 16.42 % 4.48 % 1.49 % 44.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 30 6 20 4 1 43
ร้อยละ 28.85 % 5.77 % 19.23 % 3.85 % 0.96 % 41.35 %

104 : 30 , 6 , 20 , 4 , 1 , 43...28.85 , 5.77 , 19.23 , 3.85 , 0.96 , 41.35 = 61 : 58.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65%

Powered By www.thaieducation.net