โรงเรียนบ้านห้วยไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 7 4 6 1 0 19
ร้อยละ 18.92 % 10.81 % 16.22 % 2.70 % 0.00 % 51.35 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 14 6 15 2 2 28
ร้อยละ 20.90 % 8.96 % 22.39 % 2.99 % 2.99 % 41.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 21 10 21 3 2 47
ร้อยละ 20.19 % 9.62 % 20.19 % 2.88 % 1.92 % 45.19 %

104 : 21 , 10 , 21 , 3 , 2 , 47...20.19 , 9.62 , 20.19 , 2.88 , 1.92 , 45.19 = 57 : 54.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 54.81%

Powered By www.thaieducation.net