โรงเรียนบ้านห้วยไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 6 2 0 5 0 25
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 65.79 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 0 2 0 2 0 63
ร้อยละ 0.00 % 2.99 % 0.00 % 2.99 % 0.00 % 94.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 6 4 0 7 0 88
ร้อยละ 5.71 % 3.81 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 83.81 %

105 : 6 , 4 , 0 , 7 , 0 , 88...5.71 , 3.81 , 0.00 , 6.67 , 0.00 , 83.81 = 17 : 16.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.19%

Powered By www.thaieducation.net