โรงเรียนบ้านห้วยไทร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 11 2 3 5 1 16
ร้อยละ 28.95 % 5.26 % 7.89 % 13.16 % 2.63 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 8 2 11 7 0 39
ร้อยละ 11.94 % 2.99 % 16.42 % 10.45 % 0.00 % 58.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 19 4 14 12 1 55
ร้อยละ 18.10 % 3.81 % 13.33 % 11.43 % 0.95 % 52.38 %

105 : 19 , 4 , 14 , 12 , 1 , 55...18.10 , 3.81 , 13.33 , 11.43 , 0.95 , 52.38 = 50 : 47.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62%

Powered By www.thaieducation.net