โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 10 2 1 3 2 19
ร้อยละ 27.03 % 5.41 % 2.70 % 8.11 % 5.41 % 51.35 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 8 4 12 5 1 58
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 13.64 % 5.68 % 1.14 % 65.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 18 6 13 8 3 77
ร้อยละ 14.40 % 4.80 % 10.40 % 6.40 % 2.40 % 61.60 %

125 : 18 , 6 , 13 , 8 , 3 , 77...14.40 , 4.80 , 10.40 , 6.40 , 2.40 , 61.60 = 48 : 38.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40%

Powered By www.thaieducation.net