โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 10 2 1 3 2 20
ร้อยละ 26.32 % 5.26 % 2.63 % 7.89 % 5.26 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 9 4 14 5 1 55
ร้อยละ 10.23 % 4.55 % 15.91 % 5.68 % 1.14 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 19 6 15 8 3 75
ร้อยละ 15.08 % 4.76 % 11.90 % 6.35 % 2.38 % 59.52 %

126 : 19 , 6 , 15 , 8 , 3 , 75...15.08 , 4.76 , 11.90 , 6.35 , 2.38 , 59.52 = 51 : 40.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48%

Powered By www.thaieducation.net