โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 9 3 1 3 1 31
ร้อยละ 18.75 % 6.25 % 2.08 % 6.25 % 2.08 % 64.58 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 11 4 14 3 1 54
ร้อยละ 12.64 % 4.60 % 16.09 % 3.45 % 1.15 % 62.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 20 7 15 6 2 85
ร้อยละ 14.81 % 5.19 % 11.11 % 4.44 % 1.48 % 62.96 %

135 : 20 , 7 , 15 , 6 , 2 , 85...14.81 , 5.19 , 11.11 , 4.44 , 1.48 , 62.96 = 50 : 37.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04%

Powered By www.thaieducation.net