โรงเรียนวัดแจ้ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 7 1 0 1 0 8
ร้อยละ 41.18 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 9 1 17 1 0 33
ร้อยละ 14.75 % 1.64 % 27.87 % 1.64 % 0.00 % 54.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 16 2 17 2 0 41
ร้อยละ 20.51 % 2.56 % 21.79 % 2.56 % 0.00 % 52.56 %

78 : 16 , 2 , 17 , 2 , 0 , 41...20.51 , 2.56 , 21.79 , 2.56 , 0.00 , 52.56 = 37 : 47.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 47.44%

Powered By www.thaieducation.net