โรงเรียนวัดแจ้ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 14
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 3 3 4 3 3 51
ร้อยละ 4.48 % 4.48 % 5.97 % 4.48 % 4.48 % 76.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 5 4 5 4 4 65
ร้อยละ 5.75 % 4.60 % 5.75 % 4.60 % 4.60 % 74.71 %

87 : 5 , 4 , 5 , 4 , 4 , 65...5.75 , 4.60 , 5.75 , 4.60 , 4.60 , 74.71 = 22 : 25.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29%

Powered By www.thaieducation.net