โรงเรียนวัดแจ้ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 3 0 3 0 10
ร้อยละ 20.00 % 15.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 11 3 17 2 0 42
ร้อยละ 14.67 % 4.00 % 22.67 % 2.67 % 0.00 % 56.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 15 6 17 5 0 52
ร้อยละ 15.79 % 6.32 % 17.89 % 5.26 % 0.00 % 54.74 %

95 : 15 , 6 , 17 , 5 , 0 , 52...15.79 , 6.32 , 17.89 , 5.26 , 0.00 , 54.74 = 43 : 45.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 45.26%

Powered By www.thaieducation.net