โรงเรียนบ้านเขาหลัก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 9
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 3 2 4 2 3 36
ร้อยละ 6.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 6.00 % 72.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 5 4 4 2 3 45
ร้อยละ 7.94 % 6.35 % 6.35 % 3.17 % 4.76 % 71.43 %

63 : 5 , 4 , 4 , 2 , 3 , 45...7.94 , 6.35 , 6.35 , 3.17 , 4.76 , 71.43 = 18 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net