โรงเรียนบ้านเขาหลัก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 8
ร้อยละ 23.08 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 4 2 5 3 3 33
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 10.00 % 6.00 % 6.00 % 66.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 7 4 5 3 3 41
ร้อยละ 11.11 % 6.35 % 7.94 % 4.76 % 4.76 % 65.08 %

63 : 7 , 4 , 5 , 3 , 3 , 41...11.11 , 6.35 , 7.94 , 4.76 , 4.76 , 65.08 = 22 : 34.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92%

Powered By www.thaieducation.net