โรงเรียนบ้านเขาหลัก (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 9
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 1 1 4 1 1 29
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 10.81 % 2.70 % 2.70 % 78.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 2 3 4 1 1 38
ร้อยละ 4.08 % 6.12 % 8.16 % 2.04 % 2.04 % 77.55 %

49 : 2 , 3 , 4 , 1 , 1 , 38...4.08 , 6.12 , 8.16 , 2.04 , 2.04 , 77.55 = 11 : 22.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45%

Powered By www.thaieducation.net