โรงเรียนบ้านทุ่งนา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 4
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 11
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 30.43 % 0.00 % 0.00 % 47.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28 คน
จำนวน(คน) 4 2 7 0 0 15
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 53.57 %

28 : 4 , 2 , 7 , 0 , 0 , 15...14.29 , 7.14 , 25.00 , 0.00 , 0.00 , 53.57 = 13 : 46.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43%

Powered By www.thaieducation.net