โรงเรียนบ้านทุ่งนา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 1 3 8 0 0 14
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 30.77 % 0.00 % 0.00 % 53.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 1 4 8 0 0 20
ร้อยละ 3.03 % 12.12 % 24.24 % 0.00 % 0.00 % 60.61 %

33 : 1 , 4 , 8 , 0 , 0 , 20...3.03 , 12.12 , 24.24 , 0.00 , 0.00 , 60.61 = 13 : 39.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39%

Powered By www.thaieducation.net