โรงเรียนบ้านไร่พรุ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 7 11 17 17 15 8
ร้อยละ 9.33 % 14.67 % 22.67 % 22.67 % 20.00 % 10.67 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 15 6 18 24 24 141
ร้อยละ 6.58 % 2.63 % 7.89 % 10.53 % 10.53 % 61.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 22 17 35 41 39 149
ร้อยละ 7.26 % 5.61 % 11.55 % 13.53 % 12.87 % 49.17 %

303 : 22 , 17 , 35 , 41 , 39 , 149...7.26 , 5.61 , 11.55 , 13.53 , 12.87 , 49.17 = 154 : 50.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83%

Powered By www.thaieducation.net