โรงเรียนบ้านไร่พรุ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 11 3 9 26 13 12
ร้อยละ 14.86 % 4.05 % 12.16 % 35.14 % 17.57 % 16.22 %
ระดับประถมศึกษา
226
จำนวน(คน) 14 12 30 26 42 102
ร้อยละ 6.19 % 5.31 % 13.27 % 11.50 % 18.58 % 45.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 25 15 39 52 55 114
ร้อยละ 8.33 % 5.00 % 13.00 % 17.33 % 18.33 % 38.00 %

300 : 25 , 15 , 39 , 52 , 55 , 114...8.33 , 5.00 , 13.00 , 17.33 , 18.33 , 38.00 = 186 : 62.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 186 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00%

Powered By www.thaieducation.net