โรงเรียนบ้านไร่พรุ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 8 6 7 6 7 40
ร้อยละ 10.81 % 8.11 % 9.46 % 8.11 % 9.46 % 54.05 %
ระดับประถมศึกษา
226
จำนวน(คน) 14 12 30 26 42 102
ร้อยละ 6.19 % 5.31 % 13.27 % 11.50 % 18.58 % 45.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 22 18 37 32 49 142
ร้อยละ 7.33 % 6.00 % 12.33 % 10.67 % 16.33 % 47.33 %

300 : 22 , 18 , 37 , 32 , 49 , 142...7.33 , 6.00 , 12.33 , 10.67 , 16.33 , 47.33 = 158 : 52.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 52.67%

Powered By www.thaieducation.net