โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 4 0 8 1 1 47
ร้อยละ 6.56 % 0.00 % 13.11 % 1.64 % 1.64 % 77.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 4 1 12 1 1 62
ร้อยละ 4.94 % 1.23 % 14.81 % 1.23 % 1.23 % 76.54 %

81 : 4 , 1 , 12 , 1 , 1 , 62...4.94 , 1.23 , 14.81 , 1.23 , 1.23 , 76.54 = 19 : 23.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46%

Powered By www.thaieducation.net