โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 6.06 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 4 1 14 0 1 44
ร้อยละ 6.25 % 1.56 % 21.88 % 0.00 % 1.56 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 4 3 18 0 1 71
ร้อยละ 4.12 % 3.09 % 18.56 % 0.00 % 1.03 % 73.20 %

97 : 4 , 3 , 18 , 0 , 1 , 71...4.12 , 3.09 , 18.56 , 0.00 , 1.03 , 73.20 = 26 : 26.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80%

Powered By www.thaieducation.net