โรงเรียนวัดน้ำผุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 10 5 2 10 7 0
ร้อยละ 29.41 % 14.71 % 5.88 % 29.41 % 20.59 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 6 15 28 19 27 0
ร้อยละ 6.32 % 15.79 % 29.47 % 20.00 % 28.42 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 16 20 30 29 34 0
ร้อยละ 12.40 % 15.50 % 23.26 % 22.48 % 26.36 % 0.00 %

129 : 16 , 20 , 30 , 29 , 34 , 0...12.40 , 15.50 , 23.26 , 22.48 , 26.36 , 0.00 = 129 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net