โรงเรียนวัดน้ำผุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 10 5 4 8 7 0
ร้อยละ 29.41 % 14.71 % 11.76 % 23.53 % 20.59 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 8 12 30 20 25 0
ร้อยละ 8.42 % 12.63 % 31.58 % 21.05 % 26.32 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 18 17 34 28 32 0
ร้อยละ 13.95 % 13.18 % 26.36 % 21.71 % 24.81 % 0.00 %

129 : 18 , 17 , 34 , 28 , 32 , 0...13.95 , 13.18 , 26.36 , 21.71 , 24.81 , 0.00 = 129 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net