โรงเรียนวัดน้ำผุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 7 2 2 9 5 29
ร้อยละ 12.96 % 3.70 % 3.70 % 16.67 % 9.26 % 53.70 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 4 25 6 27 31
ร้อยละ 4.12 % 4.12 % 25.77 % 6.19 % 27.84 % 31.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 11 6 27 15 32 60
ร้อยละ 7.28 % 3.97 % 17.88 % 9.93 % 21.19 % 39.74 %

151 : 11 , 6 , 27 , 15 , 32 , 60...7.28 , 3.97 , 17.88 , 9.93 , 21.19 , 39.74 = 91 : 60.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26%

Powered By www.thaieducation.net