โรงเรียนวัดน้ำผุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 7 2 2 9 4 30
ร้อยละ 12.96 % 3.70 % 3.70 % 16.67 % 7.41 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 4 23 8 27 31
ร้อยละ 4.12 % 4.12 % 23.71 % 8.25 % 27.84 % 31.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 11 6 25 17 31 61
ร้อยละ 7.28 % 3.97 % 16.56 % 11.26 % 20.53 % 40.40 %

151 : 11 , 6 , 25 , 17 , 31 , 61...7.28 , 3.97 , 16.56 , 11.26 , 20.53 , 40.40 = 90 : 59.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60%

Powered By www.thaieducation.net