โรงเรียนวัดน้ำผุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 7 2 3 5 7 30
ร้อยละ 12.96 % 3.70 % 5.56 % 9.26 % 12.96 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 4 25 8 29 27
ร้อยละ 4.12 % 4.12 % 25.77 % 8.25 % 29.90 % 27.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 11 6 28 13 36 57
ร้อยละ 7.28 % 3.97 % 18.54 % 8.61 % 23.84 % 37.75 %

151 : 11 , 6 , 28 , 13 , 36 , 57...7.28 , 3.97 , 18.54 , 8.61 , 23.84 , 37.75 = 94 : 62.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25%

Powered By www.thaieducation.net